Hỏi một câu chỉ dốt chốc lát. Nhưng không hỏi sẽ dốt nát cả đời ''

Ngày 20 tháng 02 năm 2020

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Lịch công tác

Năm 2020

Cập nhật lúc : 10:40 17/02/2020  

Tuần 8 năm 2020
Từ ngày 17/02/2020 đến ngày 23/02/2020

ThứBuổi sángBuổi chiều
Thứ Hai
(17/02/2020)

Nghỉ phòng, chống dịch Covid - 19, theo Thông báo số 16/TB-THTL ngày 15/02/2020 của Trường TH Thủy Lương (có ở website - mục tin tức);

Trực theo phân công đã gửi TB và lịch trực cho các đ/c tổ trưởng ở địa chỉ email (các đ/c tổ trưởng thông báo đến thành viên trong tổ mình).

Nghỉ phòng, chống dịch Covid - 19;

Trực theo phân công.

Thứ Ba
(18/02/2020)

Nghỉ phòng, chống dịch Covid - 19;

Trực theo phân công.

Nghỉ phòng, chống dịch Covid - 19;

Trực theo phân công.

Thứ Tư
(19/02/2020)

Nghỉ phòng, chống dịch Covid - 19;

Trực theo phân công.

Nghỉ phòng, chống dịch Covid - 19;

Trực theo phân công.

Thứ Năm
(20/02/2020)

Nghỉ phòng, chống dịch Covid - 19;

Trực theo phân công.

Từ 20-21: lãnh đạo và đ/c Ni dự Hội thảo về đổi mới CTGDPT (theo Công văn)

Nghỉ phòng, chống dịch Covid - 19;

Trực theo phân công; 

Tiếp tục dự Hội thảo về đổi mới CTGDPT

Thứ Sáu
(21/02/2020)

Nghỉ phòng, chống dịch Covid - 19;

Trực theo phân công;

Tiếp tục dự Hội thảo về đổi mới CTGDPT

Nghỉ phòng, chống dịch Covid - 19;

Trực theo phân công;

Tiếp tục dự Hội thảo về đổi mới CTGDPT

Thứ Bảy
(22/02/2020)

Nghỉ phòng, chống dịch Covid - 19;

Trực theo phân công.

Nghỉ phòng, chống dịch Covid - 19;

Trực theo phân công.

Chủ Nhật
(23/02/2020)

Nghỉ phòng, chống dịch Covid - 19;

Trực theo phân công.

Nghỉ phòng, chống dịch Covid - 19;

Trực theo phân công.