Người nào để lại cho con cháu những điều trung nghĩa thì nhà ấy thịnh vượng. Kẻ nào để lại cho con cháu những mánh khoé gian hùng thì nhà ấy tất suy "

Ngày 22 tháng 01 năm 2020

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Thông tin đơn vị » Tổ 1

Tổ 1

Cập nhật lúc : 03:06 25/10/2015  

Đội ngũ Tổ trưởng tổ 1

 

Họ và tên: Phan Thị Mỹ Thái
Chức vụ:  Tổ trưởng tổ 1
Email:  
Điện thoại:  
Địa chỉ:  Trường Th Thủy Lương

LĨNH VỰC PHỤ TRÁCH
- Phụ trách chung.
- Công tác chuyên môn tổ 1
- Công tác kế hoạch, và các haotj động của tổ.

Số lượt xem : 216